Grupphealing på distans varje söndag kl 21-22 under 2018, Där du befinner dig / There you are, måndag, 31. december 2018

KOSTNADSFRI GRUPPHEALING PÅ DISTANS MED HEALER PÄR VARJE SÖNDAG M KL 21-22! OBS! Varje söndag under januari till och med december 2018.

FREE HEALING GROUP ON DISTANCE WITH HEALER PÄR EVERY SUNDAY at time 21-22 (Stockholm, Sweden). NOTE! Every Sunday during January to December 2018.

In English further down the page!

Den HELANDE energin av VIT TIDS HEALING / HEALING LIGHT ENERGY på distans och villkorslös kärlek är lika effektiv som att vara närvarande fysiskt, då energi frekvensen inte har någon geografisk begränsning (utan kan till och med öka sin kraft med avståndet).

Det enda du behöver tänka på under själva healing sessionen är att du ligger eller sitter bekvämt med slutna ögon och slappnar av i hela kroppen, på en plats där du får vara ostörd under denna timme. Det bästa är att vara i ett tillstånd av förväntan och att tillåta vad som än händer i kroppen att hända.

Dock rekommenderas ej att du mediterar, ber eller försöker föreställa dig resultatet av healingen, utan var istället öppen för vad som än kommer. Samtidigt som du gör dig medveten om att du samarbetar i en kärleksfull, positiv och inspirerande process som kommer till dig från Gud/Källan/Universum (välj själv) och som verkar för att ge dig exakt det du behöver just nu.

Denna session på distans är kostnadsfri och tar ca 60-90 minuter och då ingår den avslappnings tid som rekommenderas efteråt.

HELANDE ENERGI ÖVERFÖRING ger oftast en känsla av djup avslappning och öppnar din kontakt med skapelsens frekvens av villkorslös kärlek för ditt helande. Oftast verkar de helande energierna längre än bara under själva sessionen och många upplever att de får olika kärleksfulla budskap och signaler en tid efteråt.

DEN HELANDE KRAFTEN som har sitt ursprung i energi frekvenser från villkorslös kärlek, kan hjälpa dig med dina besvär och dess bakomliggande orsaker. Det finns egentligen inte några begränsningar för vad den kan åstadkomma i ditt liv. Här några vanliga besvär som behandlas med denna helande energi och som kommer ur skapelsens essens av villkorslös kärlek:

* Ryggvärk, ont i nacke/axlar, huvudvärk m.m.
* Inflammationer och svullnader
* Infektioner, förkylningar, migrän m.m.
* Stress, utbrändhet, depression, nedstämdhet, apati
* Jobbiga situationer och trauman du varit med om
* Rädslor, olika blockeringar, fobier, ångest, oro och sorg
* Negativa tankar och tankemönster, beteenden, fixeringar
* Brist på självförtroende, livslust, inre styrka
* Trötthet, dålig sömn, kraftlöshet, låg vitalkraft
* Bakomliggande orsaker till dina sjukdomar
* Bättre läkning efter skador och operationer
* Olika obalanser som ger kroniska besvär

VIT TIDS HEALING / HEALING LIGHT ENERGY är en urgammal universell healingkonst som ger oss möjligheten att arbeta med en målsökande healing genom tid och rum. En healing som individuellt söker efter problemet och finner behovet, vare sig det befinner sig inom eller utanför individen eller situationen man behöver hela. Denna healing kan både läka och lugna men påverkar även omgivningen positivt om den haft en negativ inverkan på klientens hälsa och liv.

Healingen går in och når till den djupaste vibrationen av individens fysiska och metafysiska nivåer. Men den arbetar även med de mest subtila av tankar, känslor och drömmar, samt för att skapa smartare lösningar, inspirera till nya idéer och fördjupa positiva upplevelser. Healingen kan alltså balansera allting, både fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt. Till en kärleksfull vibration som ger ett friskare och lyckligare liv med mer ljus och harmoni.

Väl mött i helande ljus och kärlek!

DESSA SESSIONER HAR PÅGÅTT SEDAN 2010

Dessa healing sessioner i grupp på distans är nu inne på sitt sjätte år! Varje söndag sedan år 2010 har tusentals personer deltagit och fått del av denna helande energi som har sin källa i villkorslös kärlek!

Här kan du läsa mer om vad några säger som har deltagit i dessa healing sessioner http://resonans.org/healing.asp?id=49

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG

Anmälan för deltagande görs genom att du mailar ditt namn, födelse dag-mån-år (ej personnr) samt uppgift om din adress under sessionen till info@resonans.org - så erhålles bekräftelse med information i retur.

DELTAGANDE ÄR ALLTID KOSTNADSFRITT!

Varmt välkommen! <3

IN ENGLISH

FREE HEALING GROUP ON DISTANCE WITH HEALER PÄR EVERY SUNDAY at time 21-22 (Stockholm, Sweden). NOTE! Every Sunday during January to December 2018.

The healing energy of White Time Healing / HEALING LIGHT ENERGY remotely and unconditional love is as effective as being present physically, when energy frequency has no geographical limitation (may even increase its force with distance).

The only thing you need to consider during the healing session is that you are lying or sitting comfortably with the eyes closed and relax the whole body, in a place where you will be undisturbed during this hour. It is best to be in a state of expectation and allow whatever happens in the body happen.

However not recommended that you meditate, pray or try to imagine the outcome of healing, but instead was open to whatever comes. At the same time that you make yourself aware that you cooperate in a loving, positive and inspiring process that comes to you from God / Source / Universe (choose yourself), and that seems to give you exactly what you need right now.

This session of healing from a distance, without physical contact, is free and takes about 60-90 minutes and includes the relaxation time recommended afterwards.

HEALING ENERGY TRANSFER usually gives a feeling of deep relaxation and open your contact with the creation frequency of UNCONDITIONAL LOVE for your healing. Most often, they seem to healing energies beyond just during the session, and many feel that they get different loving messages and signals a period of time afterwards.

The healing power that originates in the energy frequencies of unconditional love, can help you with your problem and its underlying causes. There are really no limits to what it can achieve in your life. Here are some common complaints treated with this healing energy that comes from the creation of essence of unconditional love:

* Backache, sore neck / shoulders, headaches, etc.
* Inflammation and swelling
* Infections, colds, migraines, etc.
* Stress, burnout, depression, sadness, apathy
* Difficult situations and traumas you have experienced
* Fears, various blockages, phobias, anxiety, worry and sadness
* Negative thoughts and thought patterns, behaviors, obsessions
* Lack of self-confidence, vitality, inner strength
* Fatigue, poor sleep, weakness, low vital force
* Underlying causes of your illnesses
* Better healing after injuries and operations
* Various imbalances giving chronic problems

White Time Healing / HEALING LIGHT ENERGY is an ancient universal healing art that give us the
opportunity to work with a homing healing through time and space. A healing that is individually
searching for the problem, finding the need, be it within or outside the individual or situation you need
the whole. This healing can both heal and calm but also affect the environment positively if it had a
negative impact on the client's health and life.

Healing goes in and reaches the deepest vibration of the individual's physical and metaphysical levels. But it's also working with the most subtle of thoughts, emotions and dreams, creating the smartest solutions, inspiring new ideas and increasing positive experiences. So the healing can balance everything both physically, mentally, emotionally and spiritually. To a loving vibration that provides a healthier and happier life with more light and harmony.

See you in the healing light and love!

THESE SESSIONS HAVE BEEN ONGOING SINCE 2010

These healing sessions in groups remotely is now in its sixth year! Every Sunday since 2010, thousands of people participated and been part of this healing energy that has its source in unconditional love!

TO SIGN UP

Registration for participation made by emailing your name, birth day-month-year (not personal number) plus information on your address during the session to info@resonans.org - so obtained confirmation of i nformation in return.

PARTICIPATION IS ALWAYS FREE!

Welcome in the light and love!

Healer Pär

Grupphealing på distans varje söndag kl 21-22 under 2018

Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu